(Español) MEDIDAS LEGISLATIVAS EN EL MARCO DEL ESCENARIO DE CONTENCIÓN REFORZADA DEBIDO AL COVID-19

1.  Ajornament de deutes tributaris.

Amb l’objectiu d’ajudar a evitar possibles tensions en tresoreria que puguin experimentar PIMES i autònoms, es concedeix durant sis mesos una facilitat de pagament d’impostos, en uns termes equivalents a una manca de tres mesos.

Per això es permetrà a empreses i autònoms amb un volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros l’any 2019, que ajornin fins a 30.000 euros en pagaments de tributs durant sis mesos, amb tres mesos de manca.

És a dir, encara que els ajornaments es concediran per un termini de sis mesos, no es reportaran interessos de demora durant els primers tres mesos de l’ajornament, amb el que es podrà ingressar el deute tributari en el termini de tres mesos i no abonar cap quantitat en concepte d’interessos.

La mesura aplica a totes les declaracions d’impostos corresponents a l’Administració tributària de l’Estat que hagin de presentar-se entre el dia d’avui i fins al dia 30 de maig de 2020.

La norma, per tant, aplica a qualsevol deute tributari en l’àmbit competencial de l’Administració de l’Estat, això és retencions de l’IRPF o del IRNR, IVA, el pagament fraccionat corresponent al mes d’abril de l’Impost de Societats i qualsevol altre tribut de competència estatal. Recordar en aquest sentit que, en condicions normals, les retencions de l’IRPF, les quotes repercutides de l’IVA i els pagaments fraccionats de l’Impost de Societats són deutes tributaris inajornables.

2.  Consideració d’accident de treball per als períodes d’aïllament

Es considerarà situació assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d’incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social, aquells períodes d’aïllament o contagi de les persones treballadores provocat pel virus *COVID-19.

La durada d’aquesta prestació excepcional vindrà determinada pel comunicat de baixa per aïllament i la corresponent alta. La data del fet causant serà la data en la qual s’acordi l’aïllament o malaltia del treballador, sense perjudici que el comunicat de baixa s’expedeixi amb posterioritat a aquesta data.

Tindrà dret a aquesta prestació la persona treballadora per compte propi o aliè que es trobi donada d’alta en qualsevol dels règims de Seguretat Social.  S’ha establert la mateixa previsió per als funcionaris en règim de mutualisme administratiu.

3.  Altres mesures aprovades

  • Línia de finançament específic a través de l’Institut de Crèdit Oficial per import de 400 milions d’euros per a atendre les necessitats de liquiditat de les empreses i treballadors autònoms del sector turístic, així com de les activitats relacionades que s’estiguin veient afectades per l’actual situació.
  • Es permet que les empreses que han rebut préstecs de la Secretaria General d’Indústria i de la Petita i mitjana empresa puguin ajornar el seu reemborsament.
  • Ampliació de les bonificacions a la Seguretat Social per a contractes fixos discontinus que es realitzin entre els mesos de febrer i juny en els sectors de turisme, comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística.
  • S’ha sol·licitat a la Comissió Europea que permeti al coordinador de *slots espanyol, *AECFA, no aplicar la regla que regula l’ús de *slots per a les pròximes temporades. Aquesta exempció permetria que les companyies aèries no es vegin penalitzades en el futur per haver reduït els seus vols en les actuals circumstàncies.

 4.   Altres mesures que podrien entrar en vigor a curt termini

  • L’Agència Tributària ha anunciat en la seva pàgina web un “canvi normatiu imminent” perquè els terminis en els procediments tributaris siguin ampliats. Literalment l’anunci manifesta: “No es preocupi si té un tràmit pendent. En tant s’aprova el canvi normatiu l’Agència és conscient de la situació i no considerarà incomplit el termini”.
  • Agilitació dels tràmits en cas que una empresa hagi de suspendre la seva producció, de manera que es redueixi de manera extraordinària els períodes de consulta per a negociar un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (*ERTE) de quinze a set dies
  • Exoneració de cotitzacions a la Seguretat Social per part de les empreses i la no consumició del subsidi d’atur per als treballadors afectats als supòsits de *ERTE per causes productives, relacionats amb l’afectació de l’activitat a conseqüència del *coronavirus.
  • Ajornament del pagament de la taxa turística a Catalunya del mes d’abril, que és el període de liquidació establert en condicions normals, al mes de setembre.