NOU MODEL 232 – Declaració informativa d’operacions vinculades, i d’operacions i situacions amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals

El passat 28 d’agost es va publicar l’Ordre HFP/816/2017, per la qual s’aprova el model 232 com a declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals, que estarà disponible només en format electrònic.

Per als períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de 2016, s’ha optat per traslladar del model 200 (declaració del IS) al nou model 232:

  • Les operacions amb persones o entitats vinculades (art.13.4 RIS)
  • Les operacions amb persones o entitats vinculades en cas d’aplicació de la reducció de rendes procedents de determinats actius intangibles (art.23 i DT 20ª LIS). Manté el contingut en els mateixos termes que estaven a la declaració IS de 2015.
  • Les operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals. Manté el contingut en els mateixos termes que estaven a la declaració IS de 2015

TERMINI DE PRESENTACIÓ MODELO 232 (art.4 i DT Única Ordre HFP/816/2017): S’haurà de realitzar en el mes següent als 10 mesos posteriors a la conclusió del període impositiu al que es refereixi la informació a subministrar. El termini de presentació del model 232 per als períodes impositius iniciats en el 2016 que finalitzin abans del 31-12-2016, serà des del dia 1 al 30 de novembre següents a la finalització del període impositiu al que es refereixi la informació a subministrar.
Final del formulario

Informació operacions amb persones o entitats vinculades (art 13.4 RIS)

 Estan obligats  a presentar el model 232:

  • els contribuents del IS i contribuents del IRNR que actuïn mitjançant establiment permanent
  • les entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol

que realitzin les següents operacions amb persones o entitats vinculades en els termes previstos en l’art.18.2 de la LIS

  • Operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada sempre que l’import de la contraprestació del conjunt d’operacions en el període impositiu superi els 250.000 euros, d’acord amb el valor de mercat.
  • Operacions específiques (operacions excloses del contingut simplificat de la documentació al fet que es refereixen l’art.18.3 LIS i 16.5 RIS), sempre que l’import conjunt de cadascuna d’aquest tipus d’operacions en el període impositiu superi els 100.000 euros. NOVETAT
  • Amb independència de l’import de la contraprestació del conjunt d’operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada, respecte d’aquelles operacions del mateix tipus que al seu torn utilitzin el mateix mètode de valoració, sempre que l’import del conjunt d’aquestes operacions en el període impositiu sigui superior al 50% de la xifra de negocis de l’entitat. NOVETAT per evitar que es produeixi el fraccionament de les operacions vinculades.

Informació d’operacions amb persones o entitats vinculades en cas d’aplicació de la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles

Obligats a presentar el model 232: el contribuent que apliqui la reducció prevista en l’art.23 de la LIS, perquè obté rendes com a conseqüència de la cessió de determinats intangibles a persones o entitats vinculades.

Operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats paradisos fiscals

Obligats a presentar el model 232: en aquells casos en què el contribuent realitzi operacions o tingui valors en països o territoris qualificats com a paradisos fiscals, independentment del seu import.

CONTINGUT DEL MODEL 232:
El contingut del model 232 figura en l’annex de l’Ordre HFP/816/2017 i l’art. 3 de la mateixa detalla la forma d’emplenament de cadascuna de les caselles del model. Poden accedir des del següent link:

Ordre HFP/816/2017