IMPOST SOBRE ELS ACTIUS NO PRODUCTIUS DE LES PERSONES JURÍDIQUES

3 oct 2019
Fiscal - Jurídic - Patrimonial

L’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques té per objecte gravar els béns no productius i determinats drets que recauen sobre aquests béns que formen part de l’actiu del subjecte passiu. És exigible en tot el territori de Catalunya. La intenció del legislador és incentivar la adequació de la titularitat jurídica dels bens no productius al seu titular real, perseguint una redistribució de la renda i, a la vegada, lluitar contra el frau fiscal, evitant la pràctica de mètodes de evasió fiscal, com és la incorporació de patrimoni personal dins d’entitats societàries.

L’impost va ser creat per la Llei 6/2017 (DOGC 12-05-2017) i modificat pel Decret Llei 8/2019 (DOGC 16-05-2019) després que el Tribunal Constitucional mitjançant Sentència 28/2019, de 28 de febrer, resolgués el recurs d’inconstitucionalitat i declarés l’impost adequat al marc constitucional vigent.

Són subjectes passius de l’impost sobre els actius no productius, a títol de contribuents, les persones jurídiques i les entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d’imposició, definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general. En tots els casos el subjecte passiu ha de tenir objecte mercantil.

Constitueix el fet imposable, la tinença, en la data de la meritació de l’impost, dels actius següents, sempre que no siguin productius i estiguin situats a Catalunya:

 • Béns immobles.
 • Vehicles de motor amb una potència igual o superior a dos-cents cavalls
 • Embarcacions de lleure.
 • Aeronaus.
 • Objectes d’art i antiguitats amb un valor superior al que estableix la Llei del patrimoni històric.
 • Joies.

A aquests efectes, la tinença dels actius és determinada per:

 • La titularitat d’un dret real de superfície, d’usdefruit, d’ús o de propietat.
 • L’ús com a conseqüència de la cessió derivada de la realització d’una operació d’arrendament financer o com a conseqüència de l’adquisició del bé amb reserva de domini.
 • L’ús derivat de qualsevol acord que, amb independència de la seva instrumentació jurídica, permeti la transferència substancial de tots els riscos i beneficis inherents a la propietat de l’actiu objecte de l’acord.

 

Estan exempts de l’impost sobre els actius no productius:

 • Les administracions públiques i els organismes i entitats de dret públic.
 • Les representacions diplomàtiques, les oficines consulars i els organismes internacionals amb seu a Catalunya.
 • Els béns immobles de les fundacions, de les organitzacions no governamentals i, en general, de les entitats sense ànim de lucre, sempre que es destinin, de manera exclusiva, a llurs finalitats pròpies no lucratives.

 

L’import de l’impost sobre els actius no productius es merita l’1 de gener de cada any, tret de l’exercici 2017, que es merita el 30 de juny.

La presentació de l’autoliquidació de l’impost, que es realitzarà de forma telemàtica a través del model 540 (Ordre VEH/123/2019 – DOGC 26-06-2019), i l’ ingrés s’efectuaran entre els dies 1 i 30 del mes de juny següent a la data de meritació.

L’autoliquidació corresponent als anys 2017, 2018 i 2019 s’ha de presentar i ingressar entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre de 2019.

 

En lo referent al tipus de gravamen, aquest es determina mitjançant una escala progressiva dividida en 8 trams, en funció del valor dels bens no afectes, oscil·lant entre el 0,210% per bens d’un valor que no superin els 167.129,45 € fins el 2,750%, aplicable a bens amb un valor superior als 10.695.996,06 €.

 

Si estan interessats en ampliar la informació i / o en la presentació de l’autoliquidació poden contactar amb AMG.

Atentament,