Impost sobre els Actius no Productius de les Persones Jurídiques

Des del passat 13/05/2017 ha entrat en vigor a Catalunya un nou IMPOST SOBRE ELS ACTIUS NO PRODUCTIUS DE LES PERSONES JURÍDIQUES.

Aquest impost té com a objecte gravar els béns que no siguin productius sempre que estiguin ubicats a Catalunya.

Es poden considerar béns sobre actius no productius:

 • Béns immobles, la valoració vindrà determinada pel valor cadastral actualitzat.
 • Vehicles a motor, embarcacions i aeronaus, la valoració serà la del mercat.
 • Objectes d’art i joies amb un valor superior a l’establert per la Llei de Patrimoni Històric, que es valoraran a preu de mercat en la data de la meritació de l’impost.

La nova llei inclou els supòsits de tinença d’aquests actius no productius i distingeix, al seu torn, la consideració d’actius no productius en funció de si aquests:

 • Es cedeixen de forma gratuïta.
 • Si es cedeixen l’ús mitjançant preu,
 • Si no estan afectes a cap activitat econòmica o de servei públic.

D’altra banda, determina que a tinença d’aquests actius que inclou el fet imposable, pot  derivar de

 • La titularitat d’un dret de superfície, d’usdefruit, d’ús o de propietat.
 • L’ús derivat d’una operació arrendament financera o bé per l’adquisició del bé amb reserva de domini
 • L’ús derivat de qualsevol acord que permeti transferir tots els riscos i beneficis inherents a la propietat de l’actiu.

Al seu torn, la Llei descriu amb precisió els actius NO considerats IMPRODUCTIVOS, que són aquells que es destinen a l’ús i gaudi dels treballadors no propietaris, no socis o partícips de la societat o entitat que constitueix el rendiment en espècie d’aquests, així com els que es destinen als serveis econòmics i socioculturals del personal al servei de l’activitat.

Estaran exempts del pagament d’aquest impost:

 • Les administracions públiques i les entitats i organismes de dret públic
 • Les representacions diplomàtiques, oficines consulars i organismes internacionals amb seu a Catalunya
 • Els béns immobles de les fundacions, organitzacions no governamentals, i en general, de les entitats sense ànim de lucre.

La meritació de l’impost serà l’1 de gener de cada any, i es meritarà en el present exercici 2017, el 30 de juny.

Quant a la suma a satisfer, aquest es determinarà per aplicació a la base liquidable en una taula que va des del 0,21% fins al 1,36% per a adquisicions de menys d’un milió d’euros.

La gestió d’aquest tribut serà de competència de l’Agència Tributària de Catalunya, la presentació s’ha de fer en els terminis i condicions que s’estableixin reglamentàriament i en un model d’autoliquidació que s’ha d’aprovar per ordre del conseller del departament competent en matèria d’Hisenda.