Les prestacions per maternitat queden exemptes d’IRPF segons el Tribunal Suprem

10 oct 2018
Fiscal - General - Laboral

Fins ara la Direcció general de Tributs mantenia que, la prestació de maternitat era la substitució a la retribució normal del treball, això és que després del naixement d’un fill deixa de percebre’s la retribució habitual per percebre la pròpia de la Seguretat Social.

Aquesta assimilació derivava a equiparar la tributació de tots dos supòsits: si la retribució del treball està subjecta i no eximeix de l’IRPF, per què no anava a estar-ho la prestació per maternitat?. Fins ara Hisenda aplicava el criteri de la tributació d’aquesta prestació, i la Seguretat Social retenia conseqüentment a compte.

No obstant això, després d’una sentència per part del Tribunal Suprem de data 3 d’octubre de 2018, reafirma el ja establert pel TSJM en la seva sentència de 29 de juny de 2017, assentant com a doctrina el considerar les prestacions per maternitat com a exemptes d’IRPF.

En la llei 35/2006 de l’IRPF, estableix en el seu art. 7 les rendes considerades com a exemptes, en la lletra de les quals h) detalla “Igualment estaran exemptes les altres prestacions públiques per naixement, part o adopció múltiple, adopció, fills a càrrec i orfandat. També estaran exemptes les prestacions públiques per maternitat percebudes de les Comunitats Autònomes o entitats locals.” En aquest redactat es deixa fora de l’exempció a les prestacions per maternitat percebudes per l’Institut Nacional de la Seguretat Social, però el Tribunal Suprem s’ha basat en el criteri gramatical de la norma per entendre que també es pot estendre a la prestació per maternitat tingui l’origen en l’òrgan públic que sigui.

Aquesta sentència s’aplica amb efectes retroactius, per la qual cosa qui hagi estat beneficiari d’una prestació per maternitat des de l’1 de gener de 2014 d’ara endavant, i hagi tributat per aquest concepte, podrà presentar un escrit de sol·licitud d’ingressos indeguts, rectificant la seva declaració de renda presentada perquè Hisenda, considerant la nova doctrina, procedeixi a la devolució de les retencions efectuades per això, addicionant-li els interessos de demora corresponents.

Potser és encara aviat per a pronunciar-se, però segurament l’Agència Tributària habilitarà un procediment abreujat per agilitzar les devolucions davant el devessall de sol·licituds que es preveuen; fins a aquest moment, el procediment és presentar escrit de rectificació d’autoliquidació, sol·licitant la devolució del pagat indegudament.

En AMG estem a la seva disposició per assessorar-li i ajudar-li en aquest procediment.

Moltes gràcies