Mesures complementàries adoptades en lloguers habitatge

A continuació ampliem la informació relacionada amb les mesures urgents complementàries referents al lloguer d’habitatges, que recull el  R Decret llei 11/2020, de 31 de març  en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19

Bloc de Mesures

El primer bloc de mesures té com a objectiu fer costat a les persones que no puguin pagar els seus lloguers per trobar-se en situació de vulnerabilitat pel COVID-19 i no tinguin alternativa.

 • Se suspenen els desnonaments durant sis mesos des de l’entrada en vigor de l’Estat d’Alarma.(art.1)
 • S’implanta la renovació automàtica dels contractes de lloguer que vencin en els pròxims tres mesos a l’entrada en vigor d’aquesta norma. Aquesta pròrroga serà de sis mesos i en ella es mantindran els termes i condicions del contracte en vigor. (art.2)
 • Moratòria de lloguers d’Habitatge Habitual per a persones en situació de vulnerabilitat. (art.3 i 4)

Persones en situació de vulnerabilitat (art 5)

 

Per a tenir aquesta condició han de complir els dos requisits següents:

Persones en situació de desocupació, ERTE o hagi reduït la seva jornada per motiu de cures. en cas de ser empresaris, o altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua substancial d’ingressos (no aconsegueixin els ingressos de els membres de la unitat familiar en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria

 • Límit de 3 vegades el IPREM
 • S’incrementa per 0,1 per cada fill o persona major de 65 a càrrec.
 • Si és monoparental per 0,15 per cada fill.
 • Límit 4 vegades IPREM en cas de membre amb discapacitat 33
 • Que la RENDA més despeses i subministraments, resulti superior al 35% dels ingressos nets del conjunt dels membres de la unitat familiar.

 

No s’entendrà que concorren els supòsits de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19 quan la persona arrendatària o qualsevol de les persones que componen la unitat familiar sigui propietària o usufructuària d’algun habitatge a Espanya.

 

 Es considerarà que no concorren aquestes circumstàncies quan el dret recaigui únicament sobre una part alíquota de la mateixa i s’hagi obtingut per herència o mitjançant transmissió mortis causa sense testament. S’exceptuarà d’aquest requisit també als qui, sent titulars d’un habitatge, acreditin la no disponibilitat de la mateixa per causa de separació o divorci, o resulti inaccessible per raó de discapacitat del seu titular o d’alguna de les persones que conformen la unitat de convivència.

S’estableix una distinció segons la mena d’arrendador (propietari):

 1. Gran Forquilla d’Habitatges (posseeixi més de deu immobles)

Opció de l’Arrendador:

 • Quitació del 50% durant l’Estat d’Alarma i següents amb un màxim de quatre mesos.
 • La moratòria en el pagament de la renda es prolongarà mentre duri l’estat d’alarma o mentre persisteixi la situació de vulnerabilitat, amb un màxim de quatre mesos. Una vegada superada aquesta situació, l’inquilí retornarà la quota o quotes no pagades al llarg d’un període no superior a tres anys, sense que pugui aplicar-se-li cap mena de penalització ni interessos. Sempre dins del termini de vigència del contracte.

Acreditació documental de les condicions davant l’Arrendadora:

 • Desocupació. Certificat de l’entitat gestora de les prestacions.
 • Cessament de l’activitat per compte propi: mitjançant certificat de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
 • Nombre de persones que habiten:
 • Certificat Empadronament de les persones que habiten en l’habitatge..
 • Declaració de discapacitat.
 • Titularitat dels béns dels membres: Nota Indices del Registre Propietat.
 • Declaració responsable del deutor conforme compleixen amb els requisits exigits en aquest Reial decret.

La falta d’algun dels documents referits, podrà ser substituït mitjançant una declaració responsable que inclogui la justificació dels motius que impedeixen tal aportació. En aquest cas, després de finalitzar l’estat d’alarma, disposarà d’un mes per a l’aportació documental que no hagi facilitat.

 1. Propietaris que No són Gran Forquilla (10 o menys habitatges)
 • Es regula la moratòria per al cas en el qual l’arrendador no sigui una gran forquilla d’immobles, En aquestes circumstàncies, l’inquilí, sempre que es trobi en situació de vulnerabilitat, podrà sol·licitar un ajornament en el pagament de la seva renda. L’arrendador tindrà set dies per a acceptar-lo, proposar una alternativa o rebutjar-lo.
 • En el cas que no hi hagi un acord, l’inquilí tindrà accés a un programa d’ajudes transitòries de finançament a cost zero amb aval de l’Estat. L’inquilí podrà sol·licitar un crèdit finalista, directament pagat a l’arrendador, per import de fins a sis mensualitats de la renda de lloguer, a retornar en un període màxim de deu anys. Aquest crèdit no tindrà interès, serà concedit per les entitats de crèdit i comptarà amb l’aval de l’Estat, a través de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), que signarà el corresponent acord amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana
 1. Per a persones que tinguin problemes més permanents per al pagament del lloguer, s’estableix també un nou programa d’ajudes directes al lloguer sobre habitatge habitual i que podran ser afegides a les citades anteriorment.

La norma incorpora un programa específic per a víctimes de violència de gènere, persones sense llar i unes altres especialment vulnerables, a fi de dotar-los d’una solució habitacional immediata. S’estableix una ajuda de fins a 600 euros al mes, que pot elevar-se en casos justificats fins a 900 euros, sempre amb un límit del 100% de la renda de l’immoble. I s’afegeixen altres 200 euros per a l’atenció de les despeses de manteniment, comunitat i subministraments bàsics, amb un límit del 100% d’aquests.

No dubti a contactar amb l’el nostre equip si necessita mes informació.