MESURES PER ACLARIR LA FISCALITAT DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS DE LA LLEI 6/2017

L’article 11 de la Llei 6/2017, que entra en vigor l’2018.01.01, modifica la regla 5a de l’art.30.2 de la LIRPF (Llei 35/2006), quant a la deduïbilitat en l’IRPF de les despeses de subministraments de l’habitatge parcialment afecta l’activitat econòmica i de les despeses de manutenció incorregudes en el desenvolupament de l’activitat, que resta redactada de la manera següent:«5a Tenen la consideració de despesa deduïble per a la determinació del rendiment net en estimació directa:

a) Les primes d’assegurança de malaltia satisfetes pel contribuent en la part corresponent a la seva pròpia cobertura i a la del seu cònjuge i fills menors de vint anys que convisquin amb ell. El límit màxim de deducció és de 500 euros per cadascuna de les persones assenyalades anteriorment o de 1.500 euros per cadascuna d’elles amb discapacitat.

b) En els casos en què el contribuent afecti parcialment el seu habitatge habitual al desenvolupament de l’activitat econòmica, les despeses de subministraments d’aquest habitatge, com ara aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet, en el percentatge resultant d’aplicar el 30 per cent a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total, llevat que es provi un percentatge superior o inferior.

c) Les despeses de manutenció del contribuent mateix incorregudes en el desenvolupament de l’activitat econòmica, sempre que es produeixin en establiments de restauració i hostaleria i s’abonin utilitzant qualsevol mitjà electrònic de pagament, amb els límits quantitatius establerts reglamentàriament per a les dietes i assignacions per a despeses normals de manutenció dels treballadors. »

Recordem que els límits quantitatius per a les dietes i assignacions per a despeses normals de manutenció dels treballadors, s’estableixen al (art.9. A) 3 Reglament IRPF), i amb caràcter general són:

• Quan s’hagi pernoctat en un municipi diferent del lloc de treball habitual i del que constitueixi la residència del perceptor: 53,34 euros diaris per despeses de manutenció, si corresponen a desplaçament dins del territori espanyol, o 91,35 euros diaris, si corresponen a desplaçaments a territori estranger.

• Quan no s’hagi pernoctat en un municipi diferent del lloc de treball habitual i del que constitueixi la residència del perceptor: despeses de manutenció que no excedeixin els 26,67 o 48,08 euros diaris, segons es tracti de desplaçament dins el territori espanyol o a l’estranger, respectivament.