MESURES URGENTS EN HABITATGE I LLOGUER

8 gen 2019
Fiscal - General - Jurídic - Patrimonial

El passat 19 de desembre de 2018, va entrar en vigor el Reial decret llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer. Donada la seva transcendència, i sense perjudici de posteriors anàlisis més profunds, detallem a continuació un resum de les principals mesures:

1.- ARRENDAMENTS

 • Termini mínim dels contractes: S’amplia el termini de durada de la pròrroga forçosa per a l’Arrendador dels contractes d’arrendament d’habitatges, que queda establerta en 5 ANYS, si el propietari és persona física i 7 ANYS si l’arrendador és persona jurídica.( Art. 9.1)
 • Pròrroga del contracte: Finalitzat el període contractual, la pròrroga tàcita queda establerta en 3 ANYS (abans 1 ANY). (Art. 10).

 • Mort Arrendatari: En arrendaments superiors a 5 anys o 7 anys si és persona jurídica, es podrà pactar que no hi hagi dret de subrogació en cas de defunció de l’arrendatari.( Art. 16.4)
 • Despeses de Gestió Immobiliària: Les despeses de gestió i formalització del contracte seran a càrrec de l’Arrendador quan aquest sigui persona jurídica, excepte en el cas d’aquells serveis que hagin estat contractats expressament per l’Arrendatari. (Art. 20.1)
 • Dret de Tanteig i Retracte: La legislació sobre l’habitatge podrà establir el dret de tanteig i retracte, respecte a la totalitat de l’immoble, en favor de l’òrgan que designi l’Administració competent en matèria d’habitatge. (Art. 25.7).
 • Garantia Addicional d’Habitatge: En cas de contractes d’habitatge de fins a 5 anys de durada (7 quan siguin persones jurídiques), l’import de les garanties addicionals a la fiança legal no podrà excedir de 2 mensualitats. (Art.36.5).
 • Àmbit de la LAU: Es regirà per la voluntat de les parts tots aquells arrendaments d’habitatge la superfície del qual sigui superior a 300 m2 o en els quals la renda inicial en el còmput anual excedeixi de 5,5 vegades el salari mínim interprofessional en còmput anual i l’arrendament correspongui a la totalitat de l’habitatge. (Art. 4.2).
 •  Els arrendaments per a ús TURÍSTIC queden exclosos de l’àmbit d’aplicació de la present LAU. (Art. 4.2).

2.- RÈGIM PROPIETAT HORITZONTAL. (Afecta a la Llei 49/1960 -Llei Estatal-)

 •  Fons de Reserva: es podrà incrementar aquest fins a un 10% (no podrà ser inferior) de l’últim pressupost ordinari aprovat. (Art. 9. 1 f).
 •  Actuacions Obligatòries: Obligació de realitzar obres d’accessibilitat en aquells supòsits en els quals les ajudes públiques en el que la comunitat pugui tenir accés aconsegueixin el 75% de l’import d’aquestes. (Art. 10.1 b).
 • Lloguer Turístic: l’acord pel qual es limiti o condicioni el lloguer turístic en els termes establerts en la normativa sectorial turística, suposi o no la modificació del títol constitutiu o dels estatuts, requerirà l’acord favorables de tres cinquenes parts del total dels propietaris que, al seu torn, representin tres cinquenes parts de les quotes de participació. Idèntica participació es requerirà per a aquells acords que estableixin quotes especials de despeses o un increment de participació de les despeses comunes en l’habitatge que es realitzi ús turístic, sempre que aquestes modificacions no suposin un increment superior al 20%. (Art.17.12)