NUEVO PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE OBLIGATORIO

Benvolgut client,

Davant la gravetat de la situació donada pel Covid 19, s’han pres una sèrie de mesures excepcionals en la normativa vigent que afecten empreses i professionals (Reial decret llei 10/2020), que amb la finalitat de facilitar el seu enteniment, procedim a resumir:

  • Entrada en vigor del permís retribuït recuperable, des del 30 de març fins a 9 d’abril (tots dos inclosos).
  • Aquesta mesura, permet conservar el dret a la retribució durant el període indicat en el punt anterior.
  • Aquest permís afecta a persones treballadores per compte d’altri que no presten serveis essencials, mitjançant la generació d’una bossa d’hores, havent de recuperar aquestes hores en el termini màxim del 31 de desembre 2020.
  • No és aplicable a treballadors per compte propi.
  • No és aplicable a treballadors que presten serveis en sectors qualificats com a essencials (veure en la circular la qualificació de les activitats – pàgina 3 a 5) i/o en les seves divisions o línies de producció.
  • No és aplicable a persones a les quals els estiguin aplicant un ERTE.
  • No és aplicable a persones que es trobin de baixa per incapacitat temporal o el contracte de la qual estigui suspès per causes legalment previstes.
  • No és aplicable a persones que puguin desenvolupar la seva activitat mitjançant teletreball o qualsevol de les altres modalitats no presencials.
  • No és aplicable a persones treballadors en les empreses adjudicatàries de contractes d’obra, serveis i subministraments del sector públic.
  • Les persones treballadores que no puguin beneficiar-se del Reial decret llei 10/2020 i hagin de mantenir la seva activitat laboral amb normalitat, han d’emplenar amb caràcter obligatori el document que adjuntem com a ANNEX: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE RD LLEI 10/2020 per a poder justificar la seva activitat laboral.

Quedem a la seva disposició per a resoldre qualsevol dubte sobre aquest tema,

ANEXOS ADJUNTOS

CIRCULAR INFORMATIVA – NUEVO PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE OBLIGATORIO

Modelo de declaración responsable a emitir para los trabajadores