En virtut del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, i de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, posem en el seu coneixement que el responsable del tractament de les seves dades és AMG ASSESSORAMENT SLP (CIF: B-61850004), amb domicili en carrer Balmes 150, Planta 5, Barcelona 08008, i amb correu electrònic de contacte info@amg-alt.com, d’ara endavant “AMG”.

 

1.- FINALITATS

Les finalitats principals per les quals AMG pot tractar les seves dades, ja siguin per a complir amb obligacions legals, interessos legítims o sobre la base del seu consentiment, són sempre la realització de gestions relacionades amb la nostra labor d’assessorament i assistència legal, tributària i comptable.

També enviarem, amb certa periodicitat, newsletters a l’adreça de correu electrònic que ens ha facilitat, sempre que vostè hagi prestat el seu consentiment exprés per a això. Les newsletters són publicacions digitals distribuïdes mitjançant el correu electrònic, consistents en articles que puguin ser d’interès per a vostè, relacionats amb els serveis d’assessorament i assistència legal, tributària i comptable que podem oferir-li en AMG.

 

3.- DADES QUE ES TRACTEN

Les dades que pot tractar el responsable del tractament inclouen, a titulo enunciatiu i no limitatiu, les següents categories: dades d’identificació, adreça postal o electrònica, dades econòmiques, circumstàncies socials, dades acadèmiques i professionals, dades de detalls del lloc de treball i activitats professionals.

 

3.- TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Segons la normativa de protecció de dades, les dades personals es conservaran mentre siguin necessàries per a la finalitat del tractament i posteriorment es conservaran degudament bloquejades, a disposició exclusiva dels organismes públics competents i amb l’exclusiva fi de poder atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament fins a finalitzar els terminis de prescripcions legals establerts per la normativa vigent.

 

4.- DESTINATARIS ALS QUALS ES COMUNICARAN LES DADES

Les dades de l’interessat podran ser comunicats, sempre amb la finalitat de prestar els serveis exposats en el punt 1, a següents les entitats vinculades a AMG:

– LABORALIS  ADMIN SERVICES, SL

 

5.- LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

La base legal per al tractament de dades en la nostra relació amb el client i altres interessats pot ser el consentiment inequívoc de l’interessat, l’execució d’un contracte o aplicació de mesures precontractuals a petició de l’interessat, el compliment d’obligacions legals o la protecció d’un interès vital, públic o un interès legítim sempre que no prevalguin els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat.

 

6.- DRETS DE L’INTERESSAT

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en AMG estem tractant dades personals que el concerneixin o no.

Quant a les persones interessades i clients que hagin prestat el seu consentiment per al tractament de les seves dades, poden retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les persones interessades i clients tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els clients o interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. AMG deixarà de tractar les dades excepte per al compliment d’obligacions legals.

En determinades circumstàncies, els clients o interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, de manera que AMG només els reservarà i utilitzarà en els casos autoritzats per la Llei.

Quan les dades es recullen en un format estructurat, els clients o interessats podran demanar a AMG la portabilitat de les seves dades a altres responsables o rebre les seves dades en format electrònic, per a emmagatzemar-los en els seus dispositius propis, sense necessitat de transmetre’ls a altres responsables.

L’interessat podrà exercir aquests drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça info@amg-alt.com adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu substitutori i indicant clarament el dret que desitja exercir. Així mateix podrà realitzar la sol·licitud per correu postal a l’adreça indicada anteriorment.

Finalment, informem els interessats que poden presentar una reclamació relacionada amb el tractament de les seves dades personals davant l’Autoritat de Control, tal com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en carrer Rosselló 214, Esc A, 1r 1a, 08008, Barcelona, amb telèfon 935527800.