RD 3/2016: IMPOST SOCIETATS – NOVETATS EN L’ÀMBIT TRIBUTARI

El RD 3/2016, de 03 de desembre de 2016, de Mesures en el àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances públiques i altres mesures urgents en matèria social, ha introduït modificacions significatives en diferents àmbits que creiem important comentar:

– Modificacions de la Llei 27/2014 de l’Impost sobre Societats (Art.3) 

  • Limitació a la compensació de bases imposables negatives per a grans empreses
Amb efectes per als p.i. (períodes impositius) que s’iniciïn a partir de 01-01-2016, es regula novament el límit a la compensació de bases imposables negatives per a grans empreses amb import net de la xifra de negocis que sigui almenys 20 milions d’euros.
  • S’estableix un límit del 50% si la xifra de negocis és superior a 20 milions d’euros, però inferior a 60 milions d’euros.
  • Si la xifra de vendes és superior als 60 milions d’euros, el límit a la compensació queda fixat en el 25%.
Addicionalment, estableix un nou límit en l’aplicació de deduccions per doble imposició internacional o interna, generada o pendent de compensar, amb l’objecte d’aconseguir que, en aquells períodes impositius en què existeixi base imposable positiva generada, l’aplicació de crèdits fiscals, al reduir la base imposable o la quota íntegra, no minori l’import a pagar en la seva totalitat.
  • Nou mecanisme de reversió d’aquells deterioraments de valor de participacions que van resultar fiscalment deduïbles en períodes impositius previs a 2013.
Amb efectes per als p.i. que s’iniciïn a partir de 01-01-2016, la reversió es realitza per un import mínim anual, de forma lineal durant cinc anys, és a dir, les empreses que van comptabilitzar deterioraments en les seves carteres, ara hauran de revertir-los a raó del 20% anual i això independentment que poguessin beneficiar-se’n o no.
  • Exempció per dividends o plusvàlues
Amb efectes per als p.i. que s’iniciïn a partir de 01-01-2017, estableix la no deduïbilitat de les pèrdues realitzades en la transmissió de participacions en entitats sempre que es tracti de participacions amb dret a l’exempció en les rendes positives obtingudes, tant en dividends com en plusvàlues generades en la transmissió de participacions.
Així mateix, queda exclosa d’integració en la base imposable qualsevol tipus de pèrdua que es generi per la participació en entitats ubicades en paradisos fiscals o en territoris que no assoleixin un nivell de tributació adequat.
En aquests casos, tenint en compte el dret comparat i l’evolució de les propostes normatives realitzades per la Unió Europea, resulta aconsellable adaptar-se a normatives anàlogues a les previstes en països del nostre entorn, descartant la incorporació de qualsevol renda, positiva o negativa, que pugui generar la tinença de participacions en altres entitats, a través d’un autèntic règim d’exempció.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.