REGISTRE DE JORNADA DELS TREBALLADORS

11 abr 2017
Laboral

El passat 23 de març de 2017 la Sala del Social del Tribunal Suprem va dictar una sentència que estima el recurs de cassació interposat per Bankia contra la Sentència de l’Audiència Nacional del 2015 que li imposava un control de la jornada diària realitzada pels empleats.

El TS estableix que les empreses únicament estan obligades a realitzar un registre de les hores extraordinàries dels seus treballadors, i tot això conforme s’estableix a l’article 35.5 de l’ET. En conseqüència, i en tant que no hi hagi una modificació legislativa, no veu necessari registrar diàriament l’hora d’entrada i sortida de tots els treballadors, ja que l’article 34 de l’ET, en regular la jornada ordinària, no imposa cap tipus d’obligació de registrar-la; obligació que sí que està prevista en l’article 35.5 de l’ET en regular les hores extraordinàries.

El TS raona en la sentència que encara que convindria una reforma legislativa que aclarís l’obligació de portar un registre horari i facilités així la prova de la realització d’hores extraordinàries als treballadors, ara per ara aquesta obligació no existeix i els Tribunals no poden suplir el legislador imposant a l’empresa obligacions no previstes legalment.

En conclusió, només és exigible portar un registre diari de les hores extraordinàries realitzades pel treballador notificant al treballador el seu resum mensual, no imposant l’article 35.5 de l’ET l’obligació de portar un registre de la jornada diària efectiva de la plantilla. D’acord amb la doctrina reiterada del TS, si no es realitzen hores extraordinàries, no cal portar un registre de control d’hores.